kolportáž dům od domu

| Evangelizace | Obrozenci | Podnikatelé | Politický tisk | O projektu | Glosář |

Kolportáž protiokupačních politických tiskovin během srpnové okupace Prahy v roce 1968

Jedinečná úloha lidových kolportérů při šíření informací v pohnutých dnech srpnové okupace. Neúspěšné pokusy vojenské kolportáže okupantů.

V noci z 20. na 21. srpna 1968 vstoupila na území Československé socialistické republiky (ČSSR) vojska pěti sousedních prosovětsky orientovaných zemí. V čele s vojsky Sovětského svazu (SSSR) se jednalo o vojenské síly Maďarské lidové republiky (MLR), Německé demokratické republiky (NDR), Polské lidové republiky (PLR) a Bulharské lidové republiky (BLR). Účelem jejich vojenské intervence bylo zablokovat dosavadní reformně liberální vývoj v domácí politice.

Během prvního týdne okupace (21–27. srpna) okupační armády obsadily všechny důležité politické úřady, dostaly pod kontrolu rozhlas, televizi, tisková střediska a další redakce. Na některých místech byla paralyzována pravidelná veřejná hromadná doprava a zásobování potravinami.

Za této situace se kolportáž zvláštních vydání různých novin a letáků stala velmi rychle – byť jen na krátkou dobu prvních dnů okupace – přirozenou formou hromadného šíření informací. Zatímco masmédia se dostala pod kontrolu okupačních armád, někteří jednotlivci a rozličná uskupení průběžně publikovaly výzvy a oznámení k probíhajícím událostem. Některé texty byly tištěny v zatím nezabraných knihtiskárnách, jiné pokoutně na cyklostylech.

K samotnému šíření protiokupantských tiskovin bylo ve velké míře využíváno jednak nejrůznějších veřejných ploch, kde byly tyto texty vylepovány. V nemalé míře se však na šíření podílelo i mnoho kolportérů, jimiž se ve velké míře zcela živelně stali srdnatí mladí lidé.

K zajímavostem prvních okupačních dnů bezpochyby patří i fakt, že se o kolportáž tiskovin pokoušely i okupační armády. Šlo pochopitelně o texty zcela opačného charakteru, v nichž armády Varšavské smlouvy špatným slohem plným gramatických chyb ospravedlňoval svou invazi. Sovětská letadla shazovala do pražských ulic letáky takové letáky patrně již v první den okupace. Později bylo obdobnou formou rozšiřováno shodně laděné Provoláním Pěti armád.

Následující výběrový soubor reprodukuje některé dobové texty reflektující události na území hlavního města Prahy. Chválí obětavé kolportéry protiokupantských tiskovin, posměšně se naopak vyjadřují ke kolportážním pokusům okupačních armád.

Zpět na úvod této stránkyPRAHA, pátek 23. srpna 1968 – Čtvrtý den okupace

Tramvaje ve středu města stále nejezdí, zato motorová vozidla křižuji už všemi směry. Ulice jsou plné lidí. Všichni mají na šatech trikolory. Auta jsou polepená nápisy: Vraťte nám Dubčeka. Na budovách visi portréty presidenta republiky a prvního tajemníka strany. Před chvíli hlásil legální vysilač MV KSČ, aby byla zadržena vozidla značek AE 4001 a ABA 7119, která jedou zatýkat naše představitele. Tato rukou psaná a dokonce už i cyklostylovaná výzva je na každém domě, který míjím. Plakáty s výzvou mají chlapci připíchnuty na zádech. Na náměstí Republiky stojí stále sovětské tanky. Jejich hlavně míří k mostu. Se sovětskými vojáky už nikdo nediskutuje. Lidé je přecházejí nevšímavě. Zato všude velkými písmeny azbukou stojí: Idite damoj! Něstrelajte nás!

[…]

Před žádným potravinářským obchodem jsem neviděla frontu. Fronty stojí jen v parčíku u Dětského domu. Tisíce lidí se podepisují do archů. Žádají vyhlášeni neutrality ČSSR.

Z aut rozhazují zvláštní vydání novin, provoláni nového UV KSČ, seznamy jeho členů. Desítky ochotných a dobrovolných kolpoltérů [sic] sbírají balíky a rozdávají noviny a letáky chodcům.

Nevím, kdo organizuje mládež, ale její pohotovost a obětavost je bezpříkladná. Dopoledne začínají vyvěšovat a malovat různé výzvy: Od 12 do 13 hod. vykliďte ulice. Praha bude mrtvým městem. Vyhlašujeme hodinovou generální stávku.

kolportér rozhazuje letáky během srpnové okupace

Dobová momentka pořízená v Praze, na rohu ulic Ječná a Štěpánská
(v pozadí věže kostela svatého Ignáce na Karlově náměstí).
Z jedoucího auta rozhazují dva kolportéři protiokupační tiskoviny

Na Václavském náměstí je plno diskusních hloučků. Debatují ukázněně. Ani tady si nikdo nevšímá sovětských vojáků. Jen k tankům přichází několik mládenců a lepí na ně plakáty: Jdete domů! Vraťte nám Dubčeka! Mladičký voják sedící na tanku volá na důstojníka. Ten strhává s tanku plakáty a unaveně krčí rameny. Zdalipak čiti okupanti hanbu? Patrně ano, jejich oči těkají, snaží se vyhýbat tvářím kolemjdoucích.

Blíži se dvanáctá hodina. Václavské náměstí se pomalu vyprazdňuje. Lidé nepotřebují rozkazy, tato kázeň je uvědomělá. […]

(Politika z 24. 8. 1968)


V dopoledních hodinách vyjádřil Svaz českých novinářů toto stanovisko: Dne 23. srpna se v Praze sešlo předsednictvo Svazu českých novinářů, rozšířené o představitele deníků, se zástupci koordinačního výboru tvůrčích svazů a přijalo toto usneseni:

Znovu vyslovujeme plnou podporu Svobodovi, Dubčekovi, Černíkovi i Krieglovi. Stavíme se jednoznačně za nový ústřední výbor, řádně zvolený na XIV. mimořádném sjezdu. Tento ústřední výbor chápeme jako jediný oprávněný vedoucí orgán strany. Jiné takzvané orgány nemají právo nikoho zastupovat; jsou to orgány nejen bez pravomoci, ale také beze cti. Jsou to orgány zrádců.

Dále jsme projednali podmínky pro vydání svobodných novin a informací. Apelujeme na všechny novináře, aby poskytovali největší možnou podporu svobodnému tisku. Znovu vám připomínáme, že jakákoli služba v televizi, rozhlasu a tisku, jež umožňuje zprávy cenzurované, nařízené nebo přímo koncipované kolaboranty, znamená zradu. Kdo takto zradí, i kdyby své úmysly jakkoli před sebou a lidem chtěl vysvětlit, bude okamžité všemi prostředky oznámen a přestává být členem Svazu českých novinářů.

kolportér rozhazuje letáky během srpnové okupace

Kolportér s balíkem tiskovin, které v chvatu rozdává kolemjdoucím.
Československý filmový týdeník č. 35/1968

Děkujeme všem, kteří s nesmírnou obětavostí a pochopením umožňují, aby noviny vycházely, rozhlas mluvil, náhradní televizní vysílání pokračovalo. Děkujeme pracovníkům spojů, rozhlasu a televize, děkujeme zaměstnancům tiskáren a PNS, děkujeme dobrovolným kolportérům. Věříme, že i nadále v této vlastenecké činností vytrvají.

(Rudé právo z 24. 8. 1968)


Už ve čtvrtek k večeru jsme viděli mnohé názvy ulic zabílené vápnem, stejně tak i směrovky s ukazateli měst. V pátek po poledni se lavinovitě Prahou rozšiřují letáky, aby lidé snímali tabulky s nápisy ulic, neboje alespoň zabílili. Stejně tak i názvy důležitých úřadů a závodů. Reakce je blesková. Pražské ulice se stávají bezejmenné!

(Práce z 23. 8. 1968)


Zpět na úvod této stránkyPRAHA, sobota 24. srpna 1968 – Pátý den okupace

Sokolovskou ulicí projíždí okupantský transportér a jakýsi transportér [sic] a jakýsi důstojník vyhazuje malé letáčky. Obrací se a čeká, zda je někdo zvedne. Zvedlo je několik lidí, nečetlo a zapalovalo. Transportér jel dál.

[…]

Svoboda z neděle 25. srpna 1968

Svoboda, orgán Středočeského krajského výboru KSČ.
Jeden z mnoha letáků, které byly v pražských ulicích
zdarma kolportovány během srpnové okupace

Na Dejvickém náměstí stojí dlouhá fronta před obchodem s potravinami. Kolem ní projíždí starý automobil. Z okna vylítne velký balík svobodných novin. Říkám svobodných, i když ti, co je psali, se musí skrývat ve svém městě. Utíkat před okupanty, ale přesto chtějí dát lidem pravdivé informace. Fronta se vlní, všichni čtou. Opodál stojí okupantský gazík, najednou se rozjede a důstojník sedící vzadu hází do fronty také noviny. Lidé je trhají, zašlapávají, házejí do koše.

(Práce, zvláštní vydání ze dne 24. 8. 1968)


Zpět na úvod této stránkyPRAHA, neděle 25. srpna 1968 – Šestý den okupace

Na dopoledním jednání NV hl. m. Prahy prohlásili styční důstojníci okupačních armád, že na každého, kdo bude v noci psát hesla nebo vylepovat plakáty, se bude střílet.

(Osobní svědectví)


[…] upozorňujeme na nebezpečí ostrých represálií okupačních vojsk při rozšiřováni letáků, tiskovin a plakátů v nočních hodinách.

Vůči příslušníkům okupačních vojsk se chovejte jako dosud – nevšímavě. Klid. kázeň a rozvaha jsou i nadále našimi největšími zbraněmi!

(Cyklostylovaný leták Předsednictva NF v Praze)


Slunce jako by ještě chtělo vysypat z prázdninové náruče co největší náruč hřejivých paprsků, zlatí ulice, fasády domů i neklidnou hladinu řeky. Ale nádraží, která obvykle nestačí pohltit spoustu Pražanů s jejich chlebníky, batohy a kufry, jsou neprázdninově ztichlá. První okupační neděle.

kolportér rozhazuje letáky během srpnové okupace

Další fotografie jiného kolportéra. Zájem o jeho služby je však stejně veliký.
Československý filmový týdeník č. 35/1968

Svobodný legální rozhlas předává štafetu vysílačkám po celé republice, zpráva stíhá zprávu, výzva informaci a prohlášení. Kolikátý den už ...?

Slunečná neděle s líbezným vzduchem, a přece podivná. Vzduch občas rozrývaný bzučením helikoptéry rozhazující okupantské letáky. Výstřely z pušek. Zvuky, které se s nedělní pohodou nerýmují. A do toho z rozhlasu v pravé poledne údery věžních hodin a nedělní verše.

(Zemědělské noviny z 27. 8. 1968)


V Praze se vyskytly letáky podepsané našimi představiteli. Je to podvrh okupačních armád!

(Zpráva Čs. rozhlasu z 27. 8. 1968, 18:00)


Zdroj: Publikováno s využitím osobního archivu dokumentů a s využitím knihy Sedm pražských dnů. 21.–27. srpen 1968. Dokumentace. Praha 1990.

Zpět na úvod této stránkySouvisející texty na doméně Kolportáž.cz

Kolportáž buditelsko-obrozenecké a opoziční politické literatury
www.kolportaz.cz
Základní přehled o rozsahu a účelu různých forem kolportáže politických tiskovin.

Zpět na úvod této stránkySouvisející texty na jiných místech internetu

Rubrika Události ze zlomových let 1968–1969 na portálu abcHistory.cz
www.abcHistory.cz
Průběžně aktualizovaná podrubrika, věnovaná okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy a dalším klíčovým událostem v letech 1968 a 1969. Centrální přehled řady stěžejních informací věnovaných tomuto fenoménu.

Československý filmový týdeník č. 35/1968
www.abcHistory.cz
Dobové filmové zpravodajství nočních událostí z 20. na 21. srpna 1968 a událostí z následujících hodin a dnů. Česky. (Druhá část – dokončení)


Zpět na úvod této stránky

Zpět na úvodní stranu


Všechna práva vyhrazena / All rights reserved © Kolportaz.cz 2005–2017