kolportáž dům od domu

| Evangelizace | Obrozenci | Podnikatelé | Politický tisk | O projektu | Glosář |

Bibliografie

Souvislá česká literatura věnovaná kolportáži doposud neexistuje. Níže uvedený soupis představuje základní souhrn informačních zdrojů, které byly využity při přípravě tohoto webu i v rámci souvisejících výzkumů.

Obecné informace

Prameny a dokumenty

 • Čtyři vyznání. Vyznání augsburské, bratrské, helvetské a české se čtyřmi vyznáními staré církve a se čtyřmi články pražskými. K vydání připravil Rudolf Říčan a kol. Praha 1951.
 • Kolportáž a zákonodárná moc. Výběr jednání Národního shromáždění, Poslanecké sněmovny a Senátu se vztahem ke kolportáži (včetně návrhů zákonů).
 • Právní úpravy kolportáže v českých zemích. Výběr relevantních legislativních dokumentů.
 • Sládeček, Josef: Tiskové právo živnostenské a řízení tiskové. Srovnávací studie. Svazek druhý. Praha [B. r.] cca 1899.
 • U.S. Supreme Court. Jones v. City of Opelika. Soudní dokumenty U.S. Supreme Court z let 1941–1943.

Studie a monografie

 • Gontarski, Stan E.: Modernism, Censorship, and the Politics of Publishing. The Grove Press Legacy. North Carolina 2000.
 • Jones, Derek (ed.): Censorship. A World Encyclopedia. Vol. 1–Vol. 4. London–Chicago 2001.
 • Nord, David Paul: Faith in Reading. Religious Publishing and the Birth of Mass Media in America. New York 2004.
 • Rellenová, Tony: Hromadné rozšiřování lidové četby. In: Knihkupecký oznamovatel 1903, vydání 13. z 3.–1.5.
 • Záběhlický, Václav: Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v československých zemích. (Od nestarších dob až do převratu). [Praha 1928 ?]

Internetové zdroje

Glosář

 •  Bauer, Zdeněk: Problémem sekt je už jejich označení. In: Lidové noviny z 10. 6. 2000.
 • Černý, Pavel: Malý slovník církevněpolitické a náboženské terminologie. Praha 1981.
 • Osvaldová, Barbora – Halada, Jan a kol.: Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha 1999.
 • Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Čtrnáctý díl. Praha 1899.
 • Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Dílu třetího svazek prvý. Praha 1934.
 • Písková, Milada: K informativní složce kramářských tisků. In: Nové prvky ve starých knihách. 11. ročník odborné konference Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Praha 1999.
 • Příruční slovník jazyka českého. Díl II. K–M. Praha 1937–1938.
 • Slovník naučný. Díl druhý. C–Ezzelino. Redaktor: František Ladislav Rieger. Praha 1862.
 • Vodičková, Hana – Cejpek, Jiří: Terminologický slovník knihovnický a bibliografický. Praha 1965.
 • Webster's Online Dictionary with Multilingual Thesaurus Translation.
 • Winter, Zikmund: Zlatá doba měst českých. Praha 1991.

Evangelizace

Autobiografie a biografie

 • Hollweg, Max: Es ist unmöglich von dem zu schweigen, was ich erlebt habe. Zivilcourage im Dritten Reich. Bielefeld 1997.
 • Hůževka, Jan: Vzpomínky kolportéra biblí. Pardubice 1947.
 • [Karafiát, Jan:] Paměti spisovatele Broučků. Svazek čtvrtý: Doba práce. A. Dvacet let na Valašsku. Praha 1923.
 • Macmillan, Alexander Hugh: Faith on the March. New Jersey 1957.

Studie a monografie

 • Cole, Marley: Jehovah’s Witnesses. The New World Society. New York 1955.
 • Česká biblická společnost. Stručná historie. Podle vzpomínek J. Špačka, B. Černohorského, dr. P. Šimka a dr. J. Lukla k vydání připravil a obrazovou dokumentací doplnil dr. L. Žilka. Praha 2002.
 • Garbe, Detlef: Zwischen Widerstand und Martyrium. Die Zeugen Jehovas im „Dritten Reich“. München 1997.
 • Hrejsa, Ferdinand: Toleranční patent z 13. října 1781. Praha 1931.
 • [Hus, Jan – Žižka, Jan:] Listy dvou Janů. K vydání připravili a poznámkami opatřili Anna Císařová-Kolářová a Jiří Daňhelka. Praha 1949.
 • Jakubec, Jan: Dějiny literatury české. I. Od nejstarších dob do probuzení politického. Praha 1929.
 • Lambert, Malcolm: Středověká hereze. Praha 2000.
 • Marečková, Josefina: Duchovné prúdy v našej republike. 1918–1930. Prúdy cirkevné. Bratislava 1926[–1930].
 • Marie Jonesová a její bible, čili malý začátek velkého díla. Praha 1913.
 • Mehr, Kehlile: Enduring Believers: Czechoslovakia and the Latter-day Saints Church, 1884–1990. In: Journal of Mormon History 1992, No. 2, pp. 111–154.
 • Melmuková, Eva: Patent zvaný toleranční. Praha 1999.
 • Molnár, Amedeo: Valdenští. Evropský rozměr jejich vzdoru. Druhé, rozšířené vydání. Praha 1991.
 • Oliva, Václav: O sektě Russliánů. In: Obrana víry. Praha 1925, č. 3–4, s. 3–52.
 • Ročenka svědků Jehovových 2000. Watch Tower Bible and Tract Society 1999.
 •  Schneeberger, Vilém D.: Metodismus v Československu (1918–1992). Praha 2003.
 • Svědkové Jehovovi – Hlasatelé Božího Království. Watch Tower Bible and Tract Society 1993.
 • Štěříková, Edita: O českých predikantech v první polovině 18. století. In: Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Uspořádala Michaela Hrubá. Ústí nad Labem 2001, s. 51–56.
 • V. M. P. J.! Priekopníčka Ekumenického hnutia na Slovensku. [Trenčín ?] 1948.
 • Whiteová, Ellen Gould: Poslové naděje. S evangeliem od člověka k člověku. Praha 2004.
 • Yearbook of Jehovah’s Witnesses 1972. Watch Tower Bible and Tract Society 1972.

Internetové zdroje

Obrozenci

Autobiografie

 • [Kubínek, Šebestián:] Děje Kubínka, sběratele údů k ústavům vzdělávacím. Brno 1878.

Studie a monografie

 • Beneš, Josef: Ač zemřeli, ještě mluví. Medailónky českých katolických vlasteneckých kněží. Praha 1964.
 • Borový, Klement: Dějiny Svatojanského Dědictví. In: Jubilejní kniha. K oslavě tisícleté památky sv. Cyrilla a Methoděje jakož i k oslavě padesátiletého trvání Dědictví Sv. Jana Nepom. Praha 1885, s. 361–448.
 • Cracroft, Richard H.: World Westerns: The European Writer and the American West. In: A Literary History of the American West. Texas Christian University Press 1998, pp. 159–179.
 • Hroch, Miroslav: Na prahu národní existence. Touha a skutečnost. Praha 1999.
 • Jančík, Josef: Apoštol dobrého tisku Šebestián Kubínek. In: „Životem“ č. 301. Ročník XIII. Hlučín ve Slezsku 1938.
 • Jančík, Josef: Na toulkách božích. Život a dílo Šebestiána Kubínka. Brno 1941.
 • Laický apoštol Šebestián Kubínek (1799–1882). K jubileu dvou století od narození. K vydání připravili a redigovali Ladislav Soldán a Vít Daněk. Blažovice 1999.
 • Malý, Jakub: Naše znovuzrození. Přehled národního života českého za poslední půlstoletí. Část první. Před rokem 1848. Praha 1880.
 • Malý, Jakub: Naše znovuzrození. Přehled národního života českého za poslední půlstoletí. Část čtvrtá. Za nové doby absolutní. Praha 1883.
 • Masák, Emanuel: Dějiny Dědictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně 1850–1930. Brno 1932.
 • Michalčík, František: Šebestián Kubínek, velký syn Moravy. Řím 1988.
 • Petráň, Josef a kol.: Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. století. Praha 1990.
 • [Přech, Václav:] Apoštol české knihy Josef Schmidinger – 130 let od jeho smrti. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 1982, č. 4, s. 278–279.
 • Tieftrunk, Karel: Dějiny Matice České. Praha 1881.
 • Thon, Jan: Kdo byl Jiráskův P. Matouš Vrba. In: Věda a život 1949, s. 133–141.

Internetové zdroje

Podnikatelé

Autobiografie a biografie

 • Langloys, Renée: Quand cheminait le colporteur. Auvergne 1840–1918. Aurillac 1990.
 • May, Karel: Já, náčelník Apačů. Život a dílo Karla Maye. Praha 1992.

Studie a monografie

 • Colportage et lecture populaire. Imprimés de large circulation en Europe, XVIe-XIXe siecles. Actes du colloque des 21–24 avril 1991, Wolfenbüttel. Publ. sous la dir. de Roger Chartier et Hans-Jürgen Lüsebrink. Paris 1996.
 • Darmon, Jean Jacques: Le colportage de librairie en France sous le Second Empire. [Paris] 1972.
 • Fontaine, Laurence: Histoire du colportage en Europe, XVe–XIXe siecle. Paris 1993.
 • Fontaine, Laurence: History of Pedlars in Europe. Cambridge 1996.
 • Fullerton, Ronald A.: Creating a Mass Market in Germany. The Story of the ‚Colporteur Novel‘, 1870–1890. In: Journal of Social History 1977, March, pp. 265–283.
 • Janáček, Pavel: Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938–1951. Brno 2004.
 • Kuitert, Lisa: The Dutch Book-buying Public and the Colporteur in the Late-nineteenth Century. The Third Annual Conference of The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing. Old College The University of Edingurgh 14–17 July, 1995.
 • Nosovský, Karel: Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví československého. Praha 1927.
 • Osvald, Václav: Noviny včera a zítra. Praha 1946.
 • Váchal, Josef: Krvavý román. Studie kulturně a literárně historická. Praha 2001.
 • Váchal, Josef: Nejobsáhlejší seznam „krváků“ a „lidové četby“. In: Kuriózní revue 1925/1926, č. 1, s. 18–19.
 • Vobr, Jaroslav: Soupis jihlavských tisků českých knížek lidového čtení a populárně-naučné literatury z 18. a 19. století. Jihlava 1969.
 • Volf, Josef: K vývoji knihkupectví a nakladatelství v Čechách do r. 1848. Praha 1930.
 • Volf, Josef: O tiskařích, nakladatelích a knihkupcích v Praze za Josefa II. Praha 1929.
 • Zach, Aleš: Nakladatelství v české kulturní historii 19. a 20 století. Nepublikovaný text z roku 1996.

Internetové zdroje

Politický a politicky opoziční tisk

Studie a monografie

 • Beránková, Milena: Dějiny žurnalistiky. I. díl. Český periodický tisk do roku 1918. Praha 1981.
 • Česká nezávislá literatura v ohlasech. (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990). Uspořádali: František Knopp – Jiří Míka – Jan Wiendl. Praha 1994.
 • Exilová a samizdatová literatura. Tematická jednotka pro střední školy. 1. a 2. díl. Sestavili Lubomír Petr a Jiří Svoboda. Brno 1991.
 • Formanová, Lucie – Gruntorád, Jiří – Pribáň, Michal: Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Praha 1999.
 • Katalog k výstavě nezávislé literatury v samizdatu a exilu v letech 1948–1989. V. Z. D. O. R. Katalog sestavila Růžena Hamanová. Praha 1992.
 • Kautman, František: Je exilová a samizdatová literatura úspěšná? In: Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech. Konference uspořádaná ve dnech 17. a 18. listopadu 1994 obcí spisovatelů, centrem Franze Kafky a nadací H. Bölla v Praze. (Sborník referátů, diskusních příspěvků a tiskových ohlasů) Redigoval František Kautman. Praha 1995, s. 20–25.
 • Machala, Lubomír a kol.: Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu. Olomouc 1990.
 • Minulost a dějiny v českém a slovenském samizdatu 1970–1989. Bibliografie. Zpracovali Jan Vlk – Vendula Vaňková – Jiří Novotný. K vydání připravil Milan Drápala. Brno 1993.

Internetové zdroje


Zpět na obsah této stránky

Zpět na úvodní stranu


Všechna práva vyhrazena / All rights reserved © Kolportaz.cz 2005–2017