Výběr Husových dopisů obhajujících veřejné kázání (2): O zákazu kázání

Hus žádá biblický důkaz, že šíří údajné bludy. Klíčové pasáže tučně vysázeny editorem. Příloha k článku Jan Hus a veřejná evangelizace.


List jistému šlechtici, v němž Hus žádá biblický důkaz pro obvinění, že šíří bludy.

Latinský list psaný v Praze na přelomu června a července roku 1410
(Psáno brzy po arcibiskupovu zákazu kázání v kaplích z 10. 6. 1410.)

Spasení a milost od Pána Ježíše Krista.

Věrohodně jsem se dověděl od celé řady lidí, že mnozí, nedbajíce bázně Boží, kaceřují mne před vaší urozeností. Avšak nikdo z nich se neodvažuje vystoupiti jako protivník – ba ani sám arcibiskup ne, jenž spolu se svými přívrženci učinil udání u papeže jen nějakým potměšilým uskokem a křivou obžalobou, ba, jak myslím, popudili také vaši urozenost proti mně. Mám se snad tím dáti zastrašiti, abych zamlčel pravdu evangelia? Ne, nikoli, vždyť oni sami odporují evangeliu Ježíše Krista a chtějí je spoutati, aby nebylo hlásáno svobodně, jak přikázal nejmilostivější Pán. Vskutku oblékli teď preláti ducha pohanského a farizejského, když zabraňují kázati v kaplích a jiných náležitých místech. Stojí to někde v zákoně Kristově, aby se evangelium nekázalo nikde jinde než ve farních chrámech a klášterech? Věru, snad chce udáviti ono přikázání: „Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření.“ Podobně chce udusiti onen hlas: „A oni kázali všude a Pán jim pomáhal.“ A stejně i jiná přikázání, která Kristus Pán vyhlásil jak slovem, tak i skutkem. Mám uposlechnouti arcibiskupa v jeho příkazu, který se příčí přikázání Božímu? Odstup to ode mne! „Více zajisté sluší poslouchati Boha než lidí,“ pravili apoštolově, když jim veleknězi bránili. Což jsem já větší než Kristus a jeho apoštolově, abych pro evangelium netrpěl? Odstup to ode mne! Pravíť náš Spasitel: „Neníť služebník větší nežli Pán jeho, ani učedník nad mistra svého.“ „Poněvadž hospodáře Belzebubem nazývali, čím pak více domácí jeho? Poněvadž se mně protivili, i vámť se protiviti budou.“ Ó Kriste, jak trpké pronásledování čeká ty, kdo tě chtějí jako Pána následovati! A proto pomoz nám, aby tě pokorně následovali duchovní preláti i světští páni, kteří usilují tvé evangelium svým jednáním zdeptati.

Pán s vámi! Amen.


Zdroj: Listy dvou Janů. Eds. Anna Císařová-Kolářová a Jiří Daňhelka. ELK, Praha 1949.


Hlavní související články