Tržní řády k regulaci pouliční distribuce reklamy versus náboženská kolportáž

Závěry jednání mezi Bc. Ludvíkem Klemou, náměstkem ředitele Městské policie hl. m. Prahy a advokátem JUDr. L. Müllerem ve věci vyhlášky č. 4/2002 hl. m. Prahy, kterou se upravuje tržní řád.

Tržní řád omezuje kolportáž tiskovin na veřejnosti
Ilustrační obrázek

K zákazu šíření pouliční reklamy

Dnem 1. července 2002 nabyl účinnosti zákaz pouliční pochůzkové reklamy – (Vyhláška č. 4/2002 Sb. hl. m. Prahy). Vyhláška reguluje živnostenskou činnost podle zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění.

Vznikla otázka, zda se vyhláška vztahuje na prodejce časopisů „Patron“ a „Nový prostor“ a na ty, kdo nabízejí spoluobčanům časopisy „Strážná věž“ a „Probuďte se!“. Vyhláška se na tyto případy nevztahuje, a to z následujících důvodů: Prodej časopisů „Patron“ a „Nový prostor“ registrovanými prodejci je standardní obchodní činnost, která má navíc pomoci sociálně slabším občanům. „Strážná věž“ a „Probuďte se!“ jsou náboženské časopisy, které rozšiřují bezplatně Svědkové Jehovovi.

V tomto případě nejde o živnostenskou činnost, ale o součást jejich bohoslužby ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Vyhláška nijak nebrojí (a ani nemůže brojit) proti ústavně garantovanému právu veřejně projevit svoji víru.

[JUDr. Lubomír Müller]

Stanovisko Živnostenského odboru MHMP

Rada hlavního města Prahy na svém zasedání dne 2. 4. 2002 schválila nařízení č. 4/2002 Sb., kterým se mění vyhláška hl. m. Prahy č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád. Tržní řád vymezuje místa pro prodej zboží a poskytování služeb mimo kolaudované provozovny a dále stanoví základní pravidla pro provoz jednotlivých zařízení.

V souladu se zmocněním, které bylo živnostenským zákonem dáno obcím, řeší i otázku sortimentu prodávaného zboží a poskytování služeb.

Především v centru města je činnost nabízení vlastního i cizího zboží a služeb formou pochůzkové pouliční reklamy, za niž se pokládá poskytování informací o kulturních, sportovních nebo jiných akcích, o provozovnách, službách i nabízení a rozdávání předmětů, obsahujících tyto informace (letáky, navštívenky, vizitky apod. nosiče informací), přímo z ruky, pomocí přenosného či neseného zařízení nebo oděvu, popř. vkládání takových předmětů pod stěrače stojících vozidel nebo jejich jiné umisťování s obdobným cílem, velmi rozšířena a dochází tak k neprůchodnosti některých ulic, k omezování pohledů na kulturní památky. Tento jev byl značně kritizován návštěvníky města i jeho občany, neboť touto činností jsou obtěžováni nejen turisté, ale i obyvatelé nejvíce dotčených lokalit města. V neposlední řadě dochází ke znečišťování komunikace pohozenými letáky.

V tomto smyslu byl návrh nové úpravy textové části vyhlášky projednáván v připomínkovém řízem, většina městských částí výše uvedený návrh podpořila, kromě městských částí se k návrhu vyjádřily i dotčené orgány např. ministerstvo vnitra, ministerstvo průmyslu a obchodu, městská policie, dále pak odbory MHMP [= Magistrát Hlavního města Prahy]. Usnesením č. 0447 RHMP [= Rada hlavního města Prahy] návrh schválila s tím, že příslušné ustanovení čl. 5b odst. 3 zní: „Nabízení vlastního i cizího zboží a služeb formou pochůzkové pouliční reklamy je na území hlavního města Prahy zakázáno“ a ustanovením čl. 5b odst. 6 zní: „Za pochůzkovou pouliční reklamu se pokládá poskytování informací o kulturních, sportovních nebo jiných akcích, o provozovnách, službách nebo zboží pomocí přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, tabule, závěsné pulty, zavazadla, tašky, desky apod. zařízení). Za tuto reklamu se pokládá rovněž nabízení a rozdávání předmětů, obsahujících tyto informace (letáků, navštívenek, vizitek apod. nosičů informací), přímo z ruky, pomocí přenosného či neseného zařízení nebo oděvu, popř. vkládání takových předmětů pod stěrače stojících vozidel nebo jejich jiné umísťování s obdobným cílem. Není rozhodující, zda ten, kdo tuto službu poskytuje se přemisťuje nebo postává na místě. Za takovou reklamu se považuje také poskytování uvedených informací pomocí dodatečných konstrukcí umístěných na zaparkovaných vozidlech.[]

Protože se však uvedená činnost týká výkonu náboženské svobody (srov. zák. č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech), domníváme se, že se na ni uvedené ustanovení nevztahuje, když definuje pochůzkovou reklamu tak, jak je shora uvedeno. Dále pak by se však takový zákaz nevztahoval na provádění veřejně prospěšných akcí (např. veřejných sbírek, propagaci cílů neziskových organizací typu občanských sdružení – žlutá květina, život dětem ap.), volebních kampaní v rámci voleb do Parlamentu, orgánů obcí apod.

JUDr. Eva Nováková, ředitelka odboru


Zdroj: Zákaz pouliční reklamy kontra náboženská svoboda. In: Pražský strážník, roč. III, č. 10/2002.


Související články